Information om bolaget

Legal information

Verksamhet                                                                                                                                                                                                                               

Fors & Partners arbetar med investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. De anställda på Fors & Partners som arbetar med investeringsrådgivning är licensierade av Swedsec och de som arbetar med försäkringsförmedling är licensierade av Insuresec.

Försäkringsförmedling

Läs mer här

 

Tillsyn investeringsrådgivning

Fors & Partners, agerar inom investeringsrådgivning som anknutet ombud till värdepappersbolaget Peak AM Securities AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Fors & Partners får marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Peak AM Securities AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Trygghet

Fors & Partners förvarar aldrig några kunders pengar inom det egna företaget. Det innebär att kunder aldrig har någon kreditrisk gentemot bolaget.  Kunders kontanter och värdepapper förvaras alltid hos svenska väletablerade depåinstitut som omfattas av både insättningsgarantin och investerarskyddet.

Här kan du läsa mer om insättningsgarantin och investerarskyddet: Insättningsgarantin och investerarskyddet

 

Hållbarhet

Den så kallade disclosureförordningen (förordning [EU] 2019/2088) beslutades i december 2019. Förordningen reglerar bland annat hur värdepappersbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om bolagets arbete med så kallade ESG-faktorer. ESG är en akronym för engelska Environment, Social, Governance. Kriterierna för miljö, samhälle/social och bolagsstyrning (ESG) är en uppsättning standarder för ett företags verksamhet som socialt medvetna investerare kan använda för att utvärdera investeringar.

 

Fors & Partners vill ta ansvar för den miljömässiga och sociala påverkan som uppkommer till följd av våra beslut och handlingar. Därför eftersträvar vi att försöka ta de bästa besluten ur ett hållbarhetsperspektiv i den dagliga verksamheten och kontinuerligt arbeta med ytterligare förbättringar. Vi har som ambition att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av våra åtaganden samt att skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor.

 

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

I dagsläget beaktar vi inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom vår investeringsrådgivning och försäkringsrådgivning.

 

Investeringsrådgivning och försäkringsrådgivning

Bolaget tillhandahåller rådgivnig avseende ett mycket begränsat produktutbud bestående av ett antal värdepappers- och specialfonder. Givet det begränsade produktutbudet som bolaget har valt att arbeta med inom rådgivningen till bolagets kunder beaktas inte huruvida dessa fonder i sin tur beaktar investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

 

Klagomål

Om klagomål uppstår bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Fors & Partners som du haft kontakt med angående det ärende som gäller. Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig.

Jesper Dahlöf

FCG Risk & Complience AB 559005-7773

Östermalmstorg 1

114 42 Stockholm

Beskriv vad som du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt, i förekommande fall, frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet, får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Vår ambition är att om klagomål uppstår ska detta behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

För att få din sak prövad kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

Tel. 08 – 508 860 00

Ytterligare information finns på www.arn.se

Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, se vidare www.konsumenternasforsakringbyra.se samt hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 – 24 30 85, se vidare www.konsumentbankbyrån.se.

 

Swedsec

Adress: Blasieholmsgatan 4B, 4tr. 111 48 Stockholm

Telefon: 08-56 26 07 10

E-post: info@swedsec.se

Webbplats: www.swedsec.se

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm

Telefon: 08-787 80 00

Fax: 08-24 13 35

E-post: finansinspektionen@fi.se

Webbplats: www.fi.se.

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall

Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Webbplats: www.bolagsverket.se

Logga in på dina sidor

Peak

För dig med Depå eller Investeringssparkonto via Peak

Logga in

Garantum

För dig med Depå eller Investeringskonto via Garantum

Logga in